แบบทดสอบวิชาจรรยาบรรณ (ฟรี)

Examination

แบบฝึกทดสอบวิชาจรรยาบรรณ

แนวข้อสอบนายหน้าประกันวินาศภัย มีทั้งหมด 8 หมวด (♦ ต้องสมัครสมาชิก)

0%
0 votes, 0 avg
127

แบบทดสอบรวม

ข้อสอบหมวดนี้เป็นแบบฝึกทดสอบวิชาจรรยาบรรณ มีทั้งหมด 40 ข้อ เกณฑ์การสอบผ่าน 70% (28 ข้อ)

1 / 40

1. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับสัญญาประกันภัยตามประมวลแพ่งและพาณิชย์

2 / 40

2. ระยะเวลาในการบอกล้างโมฆียะ กรณีไม่เปิดเผยข้อความจริงและแถลงข้อความเท็จ คือ

3 / 40

3. นายทะเบียนตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 คือ

4 / 40

4. อาคารที่มีความสูงตั้งแต่กี่ชั้นขึ้นไป จึงจะคิดเบี้ยประกันภัยเพิ่มสำหรับความสูงของอาคาร

5 / 40

5. ก่อนการเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยท่านก็ต้องศึกษาหาความรู้ในเรื่องประกันวินาศภัยและการวิเคราะห์ประกันภัยรูปแบบต่างๆให้เข้าใจ เพื่อที่จะอธิบายให้ผู้เอาประกันภัยเข้าใจได้ และถ้าผ่านการเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยแล้ว ท่านคิดว่า

6 / 40

6. ผู้ใดกระทำการเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนต้องระวางโทษ

7 / 40

7. ทำไมนายหน้าประกันวินาศภัยจึงต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ

8 / 40

8. ในการประกันภัยขนส่งสินค้าทางทะเล เงื่อนไขใดที่ให้ความคุ้มครองกว้างที่สุด

9 / 40

9. คู่สัญญาฝ่ายซึ่งตกลงจะส่งเบี้ยประกันภัย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เรียกว่า

10 / 40

10. นายหน้าประกันวินาศภัยจะต้องมีจรรยาบรรณในการชักชวนให้บุคคลทำสัญญาประกันภัยกับบริษัทประกันวินาศภัย ข้อต่อไปนี้ข้อใดนายหน้าประกันวินาศภัยควรปฏิบัติมากที่สุด

11 / 40

11. ผู้เอาประกันภัยได้ซื้อความคุ้มครองภัยจากสงครามในกรมธรรม์ประกันภัยขนส่งสินค้าทางทะเล หากเกิดความเสียหายจากสงคราม จะได้รับความคุ้มครองได้หรือไม่

12 / 40

12. การที่นายหน้าประกันวินาศภัยมีความภักดีต่อบริษัทประกันภัยที่ส่งงานลูกค้าอย่างไร

13 / 40

13. การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการประกันวินาศภัยในประเทศไทย มีกฎหมายที่ใช้กำกับ คือ

14 / 40

14. สัญญาประกันภัยเป็นสัญญาที่มีการตกลงระหว่างบุคคล 2 ฝ่าย คือ

15 / 40

15. สัญญาประกันภัยมีบุคคลที่เกี่ยวข้องอยู่ 3 ฝ่าย คือ

16 / 40

16. ปัญหาที่นายหน้าประกันวินาศภัยไม่มาเก็บเบี้ยประกันภัย และให้บริการแก่ผู้เอาประกันภัย โดยที่ผู้เอาประกันภัยไม่ทราบถึงผลเสียนั้น ท่านมีความเห็นว่า

17 / 40

17. จำนวนเงินเอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยขนส่งสินค้าทางทะเล โดยทั่วไปจะกำหนดจาก

18 / 40

18. ความเสียหายเฉพาะ (Particular Average) ในการประกันภัยขนส่งสินค้าทางทะเลคืออะไร

19 / 40

19. ข้อใดมิใช่ประโยชน์ของใบสลักหลังกรมธรรม์ประกันภัย

20 / 40

20. ข้อใดมิใช่ปัจจัยที่ใช้ในการคำนวณเบี้ยประกันภัยรถยนต์

21 / 40

21. การกระทำใดต่อไปนี้ถือว่านายหน้าประกันวินาศภัยรักษาความลับอันไม่ควรเปิดเผยของผู้เอาประกันภัย

22 / 40

22. ข้อใดที่นายหน้าประกันวินาศภัยควรปฏิบัติมากที่สุดในการขายประกันวินาศภัยตามหลักจรรยาบรรณของนายหน้าประกันวินาศภัย

23 / 40

23. ในการประกันภัยขนส่งสินค้าทางทะเล ภัยที่ ICC (C) ไม่ให้ความคุ้มครอง คือ

24 / 40

24. นายรักษ์นำรถยนต์ไปทำประกันภัยไว้ในปีแรกรถยนต์คันดังกล่าวเกิดอุบัติเหตุทำให้รถยนต์คันเอาประกันภัยได้รับความเสียหาย รวม 10 ครั้ง ค่าเสียหายรวมทั้งสิ้น200% ของเบี้ยประกันภัย แต่ความเสียหายที่เกิดขึ้นทุกครั้งเกิดจากความประมาทของคู่กรณีทั้งสิ้น ทั้งนายรักษ์สามารถแจ้งให้บริษัททราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้ทุกครั้งด้วย ในการต่ออายุการประกันภัยปีต่อไป นายรักษ์จะต้องจ่ายเบี้ยประกันภัยอย่างไร

25 / 40

25. ข้อใดเป็นลักษณะการใช้รถยนต์

26 / 40

26. ข้อใดมิใช่ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์

27 / 40

27. กรมธรรม์ประกันภัยกฎหมายกำหนดให้มีรายการดังต่อไปนี้เสมอ

28 / 40

28. ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ "ราคาแห่งประมูลประกันภัย" หมายความถึง

29 / 40

29. ตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ได้กำหนดคุณสมบัติเกี่ยวกับเรื่องอายุของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยไว้อย่างไร

30 / 40

30. นายหน้าประกันภัยวินาศภัยด้องประกอบธุรกิจด้วยมีความซื่อสัตย์สุจริตและไม่สนับสนุนการกระทำอันเป็นความผิดตามกฎหมาย ผิดศีลธรรมและผิดจรรยาบรรณใด ท่านคิดว่าความหมายในข้อใดเป็นความหมายที่ถูกต้อง

31 / 40

31. สัญญาประกันภัยขนส่งสินค้าทางทะเล แบบ MAR Form จะเริ่มต้นคุ้มครองเมื่อ

32 / 40

32. ลักษณะสำคัญของสัญญาประกันภัย คือ

33 / 40

33. ท่านเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยมาแล้ว 4 ปี และท่านจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนอย่างไร

34 / 40

34. ผู้เอาประกันภัยสามารถทำประกันอัคคีภัย โดยกำหนดระยะเวลาเอาประกันภัยสูงสุดกี่ปี

35 / 40

35. บริษัทที่จะประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยได้ จะต้องได้รับใบอนุญาตจาก

36 / 40

36. จากคำกล่าวที่ว่า "นายหน้าที่ดีนั้นควรปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม ให้บริการที่ดีและสม่ำเสมอแก่ผู้เอาประกันภัย โดยไม่มีความจำเป็นต้องชี้แจงให้ผู้เอาประกันภัยได้ทราบถึงสิทธิหน้าที่ และผลประโยชน์ที่ผู้เอาประกันภัยควรจะได้รับ" ท่านคิดว่าคำกล่าวข้างต้นนี้ ถูกต้องหรือไม่

37 / 40

37. การรับรองโดยปริยาย (Implied Warranties) ที่ใช้ในการประกันภัยทางทะเลและการขนส่งมีอะไรบ้าง

38 / 40

38. สัญญาประกันภัยเกิดขึ้นเมื่อใด

39 / 40

39. คำว่า "ตัวแทนประกันวินาศภัย" ตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 หมายความว่า

40 / 40

40. บุคคลภายนอกในกรณีการประกันภัยค้ำจุน หมายถึง

ข้อสอบประกันวินาศภัย

ชุดแนวข้อสอบนายหน้าประกันวินาศภัยออนไลน์ พร้อมเฉลย เรียบเรียงโดย คุณพรปวีณ์ เจริญรัตนาสกุล นายหน้าประกันวินาศภัย & ประกันชีวิต
*** หากต้องการทำข้อสอบทุกหมวด คุณจะต้อง “สมัครสมาชิก” จึงจะสามารถทำแบบทดสอบได้